گوگرد گرانول ( بنتونیتی )

نام فارسینام انگلیسیشکل ظاهریمیزان درصد عنصر
گوگرد گرانولGranulated sulfurگرانول (بنتونیتی)S=%88

راهنمای مصرف کودی رابو

زمان مصرفنحوه مصرفمیزان مصرفنوع گیاه
در زمستان، همراه با سایر کودهاچالکودپانصد تا هزار گرم برای هر درختدرختان میوه
قبل از کاشت، همراه با سایر کودهاخاکیسیصد تا پانصد کیلوگرم در هکتارمحصولات زراعی

مقادیر توصیه شده رابو عمومی است و میزان دقیق مصرف براساس آزمون خاک و برگ، و نیاز گیاه با مشاوره کارشناس مجرب در هر منطقه تعیین میگردد و شرکت رابو در مقابل استفاده نادرست این محصول هیچ مسئولیتی را نمیپذیرد.

گوگرد (S):
گوگرد یکی از شانزده عنصر غذایی است که برای رشد و توسعه گیاه نقش اساسی دارد. به طور کلی گیاهان هم اندازه فسفر، گوگرد جذب میکنند. گیاهان بیشتر گوگرد را به شکل سولفات SO4 از طریق ریشهها و به مقدار کمی به صورت SO2 از طریق اتمسفر جذب میکنند. در حال حاضر گوگرد به عنوان چهارمین عنصر پر مصرف بعد از نیتروژن، فسفر و پتاس قرار گرفته است.
عنصر گوگرد که به خاک اضافه میشود به وسیله باکتریهای اکسید کننده گوگرد اکسید شده و تبدیل به سولفات میگردد. این فرآیند اسیدزاست و در نهایت تولید اسید سولفوریک میکند و پروتون اسید سولفوریک باعث اسیدی شدن خاک میگردد. سرعت تبدیل گوگرد به اسید سولفوریک به رطوبت، جمعیت و قدرت اکسیدکنندگی میکروارگانیسمهای موجود در خاک و دما بستگی دارد. با اکسید شدن گوگرد حلالیت آهن, روی و منگنز افزایش یافته و زرد برگی ناشی از کمبود این عناصر کاهش مییابد. گوگرد با اصلاح خصوصیات فیزیکوشیمیایی خاکهای آهکی و سدیمی و همچنین افزایش نفوذپذیری و تخلخل خاک، کاهش PH، حذف بیکربنات از آب آبیاری و نقش بسیار موثر و مثبت در کاهش تنشهای شوری و قلیائیت، جایگاه ویژهای در تولید پایدار محصولات کشاورزی دارد .
از وظايف مهم گوگرد در گياهان، ميتوان به دخالت اين عنصر در در تولید اسیدهای آمینه و بهدنبال آن سنتز پروتئین، تشکیل ویتامینهای ضروری برای متابولیسم گیاه و شرکت در ترکيبات فرار مولد رايحه گياهاني نظير سير و پياز و خردل، ساخت روغن و بهبود کيفيت ميوه اشاره نمود. همچنين گوگرد خاصيت قارچکشي داشته و بيماري سفيدک را رفع نموده و پيرامون طوقه درختان را ضد عفوني ميکند. اين عنصر با افزايش حلاليت فسفر، مصرف کودهاي فسفاتي را کاهش ميدهد.
در اثر کمبود گوگرد عملکرد و کیفیت محصولات کشاورزی کاهش پیدا میکند و کمبود آن یک مشکل جدی برای کشاورزان اکثر مناطق دنیاست. برای جبران کمبود گوگرد در خاکهای قلیایی میتوان از کودهای حاوی گوگرد استفاده کرد که عبارتند از:
گوگرد عنصری:
این کود از غلیظترین کودهای حاوی گوگرد میباشد. گوگرد عنصری برای اینکه قابل جذب گیاه باشد، پس از اضافه شدن به خاک به همراه مواد آلی و جایگذاری عمقی در جوار رطوبت باید اکسیده شده و به سولفات تبدیل شود تا توسط گیاه قابل جذب باشد.
اسید سولفوریک:
تحقیقات بسیاری حاکی از اثرات مثبت مصرف اسید سولفوریک در خاکهای آهکی با PH بالاست. برای مصرف آن میتوان اسید سولفوریک را به نهرهای آبیاری اضافه کرد، اما چون کاربری آن بسیار مشکل و خطرناک میباشد، مصرف مستقیم آن در مزارع و باغها توصیه نمیشود.
گوگرد آلی گرانوله:
این کود حداقل حاوی 85 درصد گوگرد است و 15 درصد بنتونیت میباشد و باید در عمق خاک (با شخم) جایگذاری شود و رطوبت نیز کافی باشد تا امکان تبدیل گوگرد به سولفات فراهم آید.
بیوگوگرد پودری:
بیو گوگرد پودری دارای باکتریهای کمولیتوتروف اجباری مانند تیوباسیلوس میباشد که در هنگام مصرف این دو بخش با یکدیگر مخلوط و بلافاصله توسط کودپاش به زمین اضافه میشود.
بیو گوگرد گرانوله:
گوگرد با استفاده از بنتونیت گرانول شده و باکتری تیوباسیلوس نیز به آن اضافه میکنند. اگرچه کارایی بیوگوگرد پودری از بیوگوگرد گرانوله بسیار بیشتر میباشد ولی مصرف بیو گوگرد گرانوله توسط زارع به سادگی امکان پذیر میباشد. در حال حاضر فناوری ساخت این کود در ایران وجود ندارد.
بیو گوگرد آلی گرانوله:
بیو گوگرد آلی گرانوله محتوی حداقل 45 درصد گوگرد، 45 درصد مواد آلی، 10 درصد بنتونیت و باکتری تیوباسیلوس میباشد. این کود را میتوان به عنوان یک اصلاح کننده خاکهای شور و سدیمی و کاهش دهنده میزان بیکربنات آب آبیاری نیز مصرف کرد.
گوگرد گرانوله (ساری کود):
این کود با داشتن گوگرد و بنتونیت به صورت گرانول عرضه میشود. این کود به ساری کود معروف میباشد. مهمترین منبع گوگرد نامحلول، گوگرد بنتونیتی است. با بکار بردن گوگرد بنتونیتی در خاک، بنتونیت موجود در آن رطوبت خاک را جذب نموده و گرانولها درخاک متلاشی میشوند. با تاثیر باکتریهای موجود بر ذرات ریز گوگردی، گوگرد عنصری به یون سولفات تبدیل میشود که قابل جذب توسط گیاه است. این اکسیداسیون به عوامل مختلفی از جمله دما و رطوبت خاک، منافذ موجود در خاک و اندازه ذرات گوگرد بستگی دارد. در خاکهای گرم که دارای رطوبت کافی هستند عمل اکسایش بهتر انجام میشود. بنابراین کاربرد گوگرد بنتونیت در خاک باعث کاهش PH خاک شده و میزان جذب و کارایی کودهای شیمیایی را افزایش میدهد.
همچنین این کود با آزاد سازی مواد غذایی تثبیت شده در خاک در بهتر جذب شدن عناصر نیتروژن، فسفات و سایر ریز مغذیها و کاهش PH خاک اثر دارد و بهعلت گرانوله بودن آن در خاک مصرف میشود و به شسته شدن مقاوم میباشد و در زمان رشد به مقدار قابل توجهی تبدیل به سولفات شده و نیاز گیاه به این عنصر مغذی را تامین مینماید.
علایم کمبود گوگرد:

شروع علایم ابتدا در برگهای جوان    نازک شدن ساقه گیاهان
کاهش رشد عمومی گیاه    رنگ پریدگی (کلروز) برگها
کاهش سطح برگ و تعداد برگها    تجمع ازت غیر پروتیینی شده
علایم بیشبود گوگرد:
به علت این كه اكثر خاكهای كشور ما آهكی می‌باشند تاكنون گزارشی مبنی بر سمیت یا بیشبود گوگرد بهدست نیامده و لزوم مصرف گوگرد در باغها به وضوح دیده می‌شود. غالب كودهای شیمیایی مصرفی دارای بنیانهای سولفات به همراه خود می‌باشند ولی در مواقعی استفاده بیش از حد گوگرد موجب شوری محیط کشت و باعث کاهش جذب مولیبدن میگردد.

نکات فنی:
مصرف این کود در باغات به صورت چالکود و در مزارع هر 2 تا 3 سال یکبار قبل از کاشت توصیه میشود.
بهتر است این کود قبل از شخم در سطح مزرعه پخش شود.
گوگرد را باید در عمق خاک و محل گسترش ریشه که دارای رطوبت کافی است مصرف کرد تا موثر واقع گردد.
مصرف این کود برای شرایط غرقابی (زراعت برنج) و خاکهای گچی توصیه نمیگردد.

 .