سولفات روی

میزان درصد عناصرشکل ظاهریفرمول شیمیایینام انگلیسینام فارسی
Zn=%32

پودریZnSo4Zinc Sulfate سولفات روی
Zn=%22کریستالZnSo4Zinc Sulfate سولفات روی

راهنمای مصرف کودی رابو

نوع گیاهمیزان مصرفنحوه مصرفزمان مصرف
درختان میوهدویست تا سیصد گرم برای هر درختچالکوددر زمستان، همراه با سایر کودها
درختان میوهصد تا صد و پنجاه کیلوگرم در هکتارکود آبیاریدر صورت نیاز گیاه
درختان میوههشتاد تا صد کیلوگرم در هکتارسیستم قطره ایدر صورت نیاز گیاه
محصولات زراعیپنجاه تا هشتاد کیلوگرم در هکتارخاکیقبل از کاشت، همراه با سایر کودها
محصولات زراعیسی تا سی و پنج کیلوگرم در هکتارسیستم قطره ایدر صورت نیاز گیاه
صیفی و جالیزپنجاه تا شصت کیلوگرم در هکتارخاکیقبل از کاشت، همراه با سایر کودها
صیفی و جالیزپنجاه تا شصت کیلوگرم در هکتارسیستم قطره ایدر صورت نیاز گیاه
محصولات گلخانه ایچهار صد تا پانصد گرم در هزار متر سیستم قطره ایدر صورت نیاز گیاه
پستهدویست و پنجاه تا سیصد گرم برای هر درختچالکوددر زمستان، همراه با سایر کودها
پستههشتاد تا صد کیلوگرم در هکتارسیستم قطره ایدر صورت نیاز گیاه
برنجپنجاه تا هفتاد و پنج کیلوگرم در هکتارخاکیقبل از کاشت، همراه با سایر کودها
برنجسی و پنج تا پنجاه کیلوگرم در هکتارسیستم قطره ایدر صورت نیاز گیاه
انگورصد تا صد و پنجاه گرم برای هر درختچالکوددر زمستان، همراه با سایر کودها
انگور چهل تا پنجاه کیلوگرم در هکتارسیستم قطره ایدر صورت نیاز گیاه

مقادیر توصیه شده رابو عمومی است و میزان دقیق مصرف براساس آزمون خاک و برگ، و نیاز گیاه با مشاوره کارشناس مجرب در هر منطقه تعیین میگردد و شرکت رابو در مقابل استفاده نادرست این محصول هیچ مسئولیتی را نمیپذیرد.

 (Zn) روی :
روی یکی از عناصر ضروری برای رشد گیاه است که مقدار کل آن در خاک 300-10 میلیگرم در کیلوگرم متغیراست. روی عمدتا به فرم یون دو ظرفیتی از محلول خاک جذب گیاه میشود، این یون در خاکهای دارای واکنش قلیایی به صورت هیدروکسید روی جذب گیاه میشود. این عنصر در بسیاری از سیستمهای آنزیمی گیاه نقش کاتالیزوری دارد و با تحت تاثیر قرار دادن فعالیتهای آنزیمهای هیدروژناز و کربونیک انیدراز، تثبیت ساختارهای ریبوزومی و سنتز سیتوکروم، نقش بسیار مهمی در متابولیسم گیاه بازی میکند. آنزیمهای گیاهی که توسط روی فعال می شوند عمدتا در متابولیسم قندها، حفظ یکپارچگی ساختار غشای سلولی، سنتز پروتئین، تنظیم سنتز هورمون اکسین و تشکیل گرده، دخیل هستند.
در گیاهان، تنظیم بیان ژن که نقش مهمی در تحمل استرسهای محیطی دارد، به وجود این عنصر وابسته است، برخی از تحقیقات نشان میدهند که این عنصر توان جذب و انتقال آب توسط گیاهان را تحت تاثیر قرار داده و همچنین تاحدی اثرات بد استرسهای کوتاه مدت شوری و گرما را مرتفع میسازد از آنجا که عنصر روی یک فاکتور بسیار کلیدی در سنتز اسید آمینه تریپتوفان میباشد و این اسید آمینه از پیش سازهای ایندول استیک اسید(IAA) میباشد، بنابراین میتوان این گونه نتیجه گیری کرد که، این عنصر نقش پررنگی در تولید هورمون اکسین، که از هورمونهای رشد میباشد، دارد. از دیگر نقشهای این عنصر مهم میتوان به حفظ یکپارچگی غشاهای سلولی، حفظ موقعیت ساختاری ماکرومولکولهای درون غشا و همچنین دخیل در سیستمهای انتقال یون اشاره کرد.
بهعلت آهكي بودن خاكهاي كشاورزي (PH بالاي خاك)، وجود يون بيكربنات در آبهاي آبياري، افت كيفيت آب آبياري به علت افزايش شوري ناشي از تشديد خشكسالي هاي پيدرپي و كمي مواد آلي خاكهاي زراعي، استفاده از عناصر ريز مغذي بخصوص مصرف روي را ضروری بنظر می رسد.
روی باید به صورت محلول در خاک وجود داشته باشد. ترکیبات کودهای اکسیدروی، کربنات روی، سولفات آمونیوم روی، کلات روی و سولفات روی برای اصلاح کمبود روی بسیار مناسب هستند.
اکسید روی و کربنات روی:
کود اکسید روی با دارا بودن 80-50 درصد روی و کربنات روی با 56-52 درصد روی بهعنوان ترکیب کودی غیرآلی و قابل حل در آب شناخته میشوند. این کودها به صورت پودری بیشترین تاثیر را در گیاه دارند. فرو بردن نشاهای برنج یا قطعات بریده شده بذر سیب زمینی در سوسپانسیون یا محلول آبکی 2 درصد اکسید روی یکی از روشهای عمومی کاربرد روی میباشد. شایان به ذکر است که اکسید روی و کربنات روی از کودهای متداول مصرفی در ایران نمیباشند.
سولفات آمونیوم روی:
کود مایع سولفات آمونیوم روی را میتوان در خاک هم استفاده کرد. اما تاثیر آن کمتر از کلات روی میباشد.
کلات روی:
در حال حاضر فرم کلات روی به صورت EDTA و DTPA میباشد که بیشتر از نوع کلاتEDTA  در ایران استفاده میشود. فرم کلاته روی، این عنصر را در زمینه وسیعی از PH به فرم قابل جذب برای گیاه در میآورد و از همین رو این کود با دارا بودن درصد بالایی از عنصر قابل جذب روی در کوتاهترین زمان اثرات کمبود را در گیاه بر طرف و به غنی سازی ترکیب خاک کمک میکند.

سولفات روی:
روی ﺑﻪ ﻓﺮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺑﻪ راﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ رﯾﺸﻪ ﺟﺬب ﻣﯽﺷﻮد. سولفات روی نقش مهمی در فرایندهای فتوسنتز و تشکیل قند، سنتز پروتیین، حاصلخیزی و رشد و مقاومت در برابر بیماری دارند. همچنین سولفات روی براي فعاليتهاي آنزيمي، توليد هورمونهاي رشد، تلقيح باروري و تشكيل ميوه ضروري است.
ﺳﻮﻟﻔﺎت روي در ﺧﺎكﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻋﻨﺼﺮ ﺑﻮر زﯾﺎد اﺳﺖ، ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ اﺛﺮات ﺳﻮء ﻣﺼﺮف ﺑﻮر و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﯽشود. همچنین سولفات روی داراي ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﻧﺤﻼل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺧﻠﻮص ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ. در مقایسه کود سولفاته و کلاته روی، سولفات روی ارزانتر و اقتصادیتر است.
علایم کمبود روی:

ریزش برگهای جوان و گلها و میوهها قبل از رسیدن    کاهش تعداد جوانهها و عدم شکوفا شدن آنها
کمرنگ شدن لکهای بین رگبرگی بر روی برگهای پایینی به سمت بالا    ریز برگی، کوتاه شدن میان گرههای سرشاخه       درختان

کاهش رشد و موج دارشدن برگها و ریزش قبل از موعد    سخت و شکننده شدن ساقه و پوست درختان
کاهش مقدار اکسین در دمگلها    جارویی شدن انتهای شاخهها، کچلی و ایجاد ریز برگی درختان (Roset).
لازم به یادآوری است که ذرت، گندم، برنج، سویا، نخود، سورگوم، مرکبات و انگور (بسیار حساس) و درختان مرکبات در جنوب و شمال ایران نسبت به سایر محصولات به کمبود روی حساستر هستند.
علایم بیشبود روی:
مسمومیت روی در خاکهای خیلی اسیدی با مقدار روی بالا اتفاق میافتد. شبکه رگبرگهای برگ به رنگ سبز تیره در میآید و حتی سیاه میشوند.
محلولپاشی سولفات روی:
محلولپاشی سولفات روی در درختان میوه به نسبت 3 تا 5 در هزار و در محصولات زراعی به نسبت 3 تا 4 در هزار انجام میشود. اما توصیه میشود از کود سولفات روی به روش خاکی، چالکود و کود آبیاری استفاده شود.

نکات فنی:

مصرف همزمان سولفات روی و سولفات پتاسیم توصیه میشود.
حضور کربنات کلسیم قابلیت دسترسی روی را به دلیل ایجاد PH بالا کاهش میدهد.