سولفات مس

نام فارسینام انگلیسیفرمول شیمیاییشکل ظاهریمیزان درصد عناصر
سولفات مسCopper SulfateCuSo4کریستالCu=%20

راهنمای مصرف کودی رابو

زمان مصرفنحوه مصرفمیزان مصرفنوع گیاه
در زمستان، همراه با سایر کودهاچالکودپنجاه تا صد و پنجاه گرم برای هر درختدرختان میوه
در صورت نیاز گیاهکود آبیاریپنجاه تا شصت کیلوگرم در هکتاردرختان میوه
در صورت نیاز گیاهسیستم قطره ایسی تا چهل کیلوگرم در هکتاردرختان میوه
قبل از کاشت، همراه با سایر کودهاخاکیبیست کیلوگرم در هکتارمحصولات زراعی
در صورت نیاز گیاهسیستم قطره ایپانزده تا بیست کیلوگرم در هکتارمحصولات زراعی
قبل از کاشت، همراه با سایر کودهاخاکیده تا بیست کیلوگرم در هکتارصیفی و جالیز
در صورت نیاز گیاهسیستم قطره ایپنج تا ده کیلوگرم در هکتارصیفی و جالیز
در صورت نیاز گیاهسیستم قطره ایچهارصد تا پانصد گرم در هزار مترمحصولات گلخانه¬ای

مقادیر توصیه شده رابو عمومی است و میزان دقیق مصرف براساس آزمون خاک و برگ، و نیاز گیاه با مشاوره کارشناس مجرب در هر منطقه تعیین میگردد و شرکت رابو در مقابل استفاده نادرست این محصول هیچ مسئولیتی را نمیپذیرد.

مس:(Cu)  
مس در پوسته زمین اغلب به شکل کانی سولفید وجود دارد. اگرچه فرمهای ناپایدار آن نظیر سیلیکات، کربنات و سولفات هم وجود دارد. مس در ترکیبات طبیعی عمدتاً به صورت دو ظرفیتی یافت میشود. غلظت این عنصر در خاکهای مختلف بین 50-10 میلیگرم در کیلوگرم متغیر است. مادامی که در خاک شرایط اکسیداسیون فراهم باشد مس به فرم اکسید شده(Cu+2)  در خاک غالب است و همین فرم برای تغذیه گیاه اهمیت دارد.
مس عمدتاً در فعالیتهای آنزیمی و در واکنشهای اکسیداسیون و احیا دخالت دارد و تمایل شدیدی به ترکیب با مواد آلی دارد. بنابراین در محلول خاک، در ریشهها و در شیره آوندی ۹۸ تا ۹۹ درصد از مس به صورت کمپلکس با مواد آلی و بویژه آمینو اسیدها دیده میشود.
مس در فرآیندهایی نظیر فتوسنتز، تنفس، انتقال کربوهیدراتها، احیا و تثبیت همزیستی نیتروژن، متابولیسم پروتئینها و متابولیسم دیواره سلولی یا لیگنین سازی اهمیت دارد. مس در تشکیل کلروفیل شرکت داشته و بخشی از چندین آنزیم مهم از جمله سیتوکروم اکسیداز میباشد. مس علاوه بر تاثیر بر رشد رویشی، بر رشد زایشی و در نتیجه عملکرد دانه اثر دارد. علاوه بر اینها مس با تاثیر بر چوبی شدن ساقه، از طریق جلوگیری و محدود کردن رشد قارچها مقاومت به بیماری در آنها را زیاد میکند.
کمبود مس در خاکهای آهکی با اسیدیته بالا خصوصاً با بافت سبک در اکثر نقاط ایران و در اغلب محصولات مخصوصاً غلات گزارش شده و مصرف کودهای حاوی این عنصر که در ادامه به آنها اشاره شده است، در این اراضی مفید است، مصرف این کودها به تدریج عوارض ناشی از کمبود مس را برطرف و میزان عملکرد را افزایش خواهد داد. کودهای حاوی مس شامل:

اکسید مس:
اکسید مس محتوی 75% مس ‏است که به دلیل حلالیت پایین فقط در خاکهای اسیدی استفاده میگردد. بهعلت مصرف محدود، اکسید روی از کودهای متداول در ایران نمیباشد.
اکسی سولفات مس:
اکسی سولفات مس گرانوله حاوی 25% مس میباشد. اکسید مس با سولفوریک اسید موجود در ترکیب این کود، آن را کمی اسیدی میکند. اکسی سولفات مس کاملا محلول در آب نیست. پس نمیتوان در محلولپاشی برگی از آن استفاده کرد. این محصول به روش خاکی به تنهایی یا ترکیب با سایر کودها مصرف میشود.
کلات مس:
این کود مایع حاوی مس کلات شده به فرمهای EDTA و DTPA میباشد. درحال حاضر در ایران فرم EDTA استفاده میشود. این عوامل کلات کننده مواد آلی هستند که در رنج وسیعی (PH=4.0-9.0) از PH پایدار هستند و به سرعت توسط اندامهای گیاهی شناسایی، جذب و در گیاه توزیع میگردند و هیچ رسوبی در آوندهای گیاهی بر جای نمیگذارند.
سولفات مس:
سولفات مس دارای فرمول شيميايي اصلی CuSo4 است. اما اين نمك بسته به درجه آبپوشي به صورت يك سري تركيبات متفاوت يافت ميشود.  Chalcocyanite (يك نوع سنگ معدن مس) فرم بدون آب سولفات مس است که به صورت پودر سبز كم رنگ و يا سفيد مايل به خاكستري ميباشد. فرمهاي آب پوشيده متنوعي از سولفات مس شامل سولفات مس سه آبه, پنج آبه و هفت آبه موجود است. با اين وجود سولفات مس پنج آبه (CuSo4.5H2o) متداولترين فرم اين نمك است كه آبي روشن است و به نامChalcanthite  (سنگ خاردار) شناخته ميشود. رنگ آبي روشن كريستالهاي سولفات مس آب پوشيده كه به دليل وجود آب متبلور شده است بهترين راه براي تمايز بين فرم بدون آب و آب پوشيده است.
سولفات مس به طور متداول براي كنترل و پیشگیری بیماریهای ويروسی، باكتريايي و قارچي در ميوهها وسبزيها استفاده ميشود. مس نقش حفاظت کنندگی دارد و بایستی قبل از پیشرفت بیماری از آن استفاده کرد.
سولفات مس پنج آبه به عنوان ضد نرم تن براي مبارزه با حلزونها و نرمتنان، همچنین به عنوان ضد جلبك براي جلو گيري از رشد جلبكها استفاده ميشود. همچنین مخلوط سولفات مس وآمونيم كربنات به عنوان تركيب خرمايي براي استرون سازي خاك و يا در پرورش گل براي جلوگيري از پژمرده شدن گياهان جوان استفاده ميشود.

علایم کمبود مس:

اولين نشانهي كمبود در بافتهاي جوان گياه    پیچیدگی برگها، خم شدن ساقهها، بدشکلی و پاندولی شدن شاخهها در درختان
حساس شدن غلات به ورس    كوچك شدن خوشهها و عدم تشکیل دانه در انتهاي خوشهها در گندم
برگ‌های جدید مشبک شده و دارای رگبرگ‌های سبز و لکه‌های سفید تا خاکستری مایل به سفید     زردي عمومي گياه، سوختگي و پيچيدگي نوك برگها
کاهش عملکرد در دانه، بذر و میوه    کاهش تعداد آزاد شدن دانه گرده
افزایش حساسیت به آفات و بیماریهای گیاهی    عدم تشكيل كامل سنبله بهويژه سنبله انتهايي
گياهان يونجه، كاهو، يولاف، پياز، مركبات، درختان ميوه و گندم بيشترين حساسيت را به كمبود مس نشان ميدهند. اين در حالي است كه لوبيا، نخود فرنگي، سيبزميني و سويا كمترين حساسيت را نسبت به مس نشان ميدهند.
عوامل تشدید کمبود مس:

خاکهای شنی، گچی، آلی    اراضی مرتعی تازه احیا شده
مصرف بالای کود ازته
علایم بیشبود مس:
غلظت مس در اندامهای مختلف گیاهی نیز فرق میکند. غلظت مس در ریشهها معمولا زیادتر از غلظت آن در اندامهای هوایی است. با افزایش غلظت مس در محلول غذایی سرعت افزایش مقدار آن در ریشهها بسیار بیشتر از اندامهای هوایی میشود. بنابراین در مسمومیت مس ریشهها آسیب پذیری زیادی خواهند داشت. زیادی مس در خاک باعث کاهش رشد گیاه و بروز کلروز آهن میشود.
به علت سمپاشیهای مداوم در گلخانهها غلظت مس معمولاً بالاست. در سیستمهای هیدروپونیک استفاده از لوله های مسی در کف بستر باعث آلودگی مس میگردد. در نهایت مسمومیت مس باعث کاهش رشد کلی گیاه، کاهش گسترش شاخهها، ضخیم شدن ریشههای کوچک و تیرگی رنگ ریشهها میشود.
محلولپاشی سولفات مس:
برای رفع كمبود مس (Cu) میتوان با كودهای حاوی آن یا سولفات مس محلول در آب را به خاك اضافه و یا محلول پاشی نمود. كاربرد محلولپاشی سولفات مس بایستی با احتیاط و تنظیم  PHدر درختان میوه به نسبت 2 تا 3 در هزار و در محصولات زراعی به نسبت 2 در هزار صورت گیرد و یا حدود 600 تا 1200 گرم در 1000 لیتر آب در اوایل بهار میباشد. مصرف سولفات مس بیشتر به صورت خاکی و چالکود پیشنهاد میشود.

نکات فنی:
در صورت نیاز بایستی تنظیم اسیدیته محلول برای اسپری کردن، صورت گیرد.
مصرف این کود به صورت 2 تا 3 سال در میان، از کمبود این عنصر جلوگیری میکند.
مصرف این کود، مخلوط با کود آلی در محدوده فعالیت ریشه باعث افزایش کارآیی کود سولفات مس میشود.
اختلاط کودهای حاوی مس با سایر کودها و سموم به علت ایجاد سمیت در گیاه توصیه نمیگردد.

 .