کشاورزی و سلامت

بر اساس بررسي هاي به عمل آمده و با توجه به رتبه بسيار پايين بهداشت سلامت در جامعه ايران در بين کشورها، وجود سوء تغذيه در ايران محرز است. به رغم آن که بيش از 85 درصد مردم کشور سير مي باشند، ليکن، حدود 90 درصد به نحوي دچار گرسنگي سلولي هستند. زيرا توليدکنندگان محصولات کشاورزي توجهي به مفهوم امنيت غذايي ندارند. بر اساس آخرين اطلاعات جمع آوري شده از چند استان، حدود 86.5 درصد کودهاي مصرفي در کشور به اوره و سوپرفسفات تريپل اختصاص يافته است. اين موضوع عملا زنگ خطري براي توليد محصولات کشاورزي سالم و تهديدي براي امنيت غذايي کشور مي باشد. هم اکنون بيش از 7000 ميليارد ريال يارانه عمدتا به کودهاي نيتروژني و فسفاتي پرداخت مي شود. در حالي که بايد توجه داشت که اولا کارآيي اين دو کود به دلايل مختلف از جمله سوء مديريت در يارانه کودها، پايين است و ثانيا مصرف اين کودها به دليل اين که باعث تجمع نيترات (NO3) و کادميم (Cd) در محصولات کشاورزي مي شوند، نقش چندان مثبتي در توليد پايدار و سلامت جامعه ندارند. پرداخت چنين يارانه سنگيني تنها به اين دو کود باعث شده که کشاورزان علاوه بر مصرف بي رويه و هدر دادن اين دو کود در کشور، چندان رغبتي به استفاده از ديگر کودها، به ويژه کودهاي زيستي، آلي و ريزمغذي نداشته باشند. حال آن که مصرف کودهاي اخير، افزون بر سازگار بودن با محيط زيست، نقش بسيار مثبتي بر سلامتي انسان دارند.

تصاویر اینفوگرافی زیر قطعا  کمک بسیاری به شناخت بیشتر شما نسبت به خواص درمانی نعمت هایی که خداوند در اختیارمان قرار داده  خواهد کرد .