کنترل بیولوژیک آفات گلخانه ای

لزوم کنترل آفات در تولید محصولات کشاورزی به منظور کاهش جمعیت آفات زیر سطح آستانه اقتصادی ، ضرورت افزایش اطلاعات در مورد آلودگی های محیطی آفت کش های شیمیایی را بیش از پیش ضروری می نمایاند . بنابر آمار های موجود حدود یک سوم محصولات کشاورزی در کشور های در حال توسعه در پروسه های کاشت ، داشت و انیار داری توسط آفات ، بیماری ها  و علف های هرز از بین می روند . در سال های اخیر برای کاهش اثرات سوء مصرف آفت کش ها سایر راهکار های کنترل آفات بویژه کنترل بیولوژیک بسیار مورد توجه قرار گرفته است  .

به منظور دانلود مقاله فوق برروی تصویر کلیک نمایید .

ssd