سولفات پتاسیم (کاملا محلول در آب)

نام فارسینام انگلیسیفرمول شیمیاییشکل ظاهریمیزان درصد عناصر
سولفات پتاسمPotassium SulphateK2So4پودریK2O=%50
Cl=Max 1%

راهنمای مصرف کودی رابو

نوع گیاهمیزان مصرفنحوه مصرفزمان مصرف
درختان میوهدویست تا دویست و پنجاه گرم برای هر درختچالکوددر زمستان، همراه با سایر کودها
درختان میوهچهل تا پنجاه کیلوگرم در هکتارکــــــــــــــــــــــود آبیـــــــــــــــــــــــــاری
(مصرف کودهای محتوی پتاسیم در باغ¬های میوه ترجیحاً به صورت چالکود پیشنهاد می¬شود)
در صورت نیاز گیاه
درختان میوهچهل تا پنجاه کیلوگرم در هکتارسیستم قطره ایدر صورت نیاز گیاه
محصولات زراعیشصت تا هشتاد کیلوگرم در هکتارخاکیقبل از کاشت، همراه با سایر کودها
محصولات زراعیسی تا سی و پنج کیلوگرم در هکتارسیستم قطره ایدر صورت نیاز گیاه
صیفی و جالیزسی تا پنجاه کیلوگرم در هکتارخاکیقبل از کاشت، همراه با سایر کودها
صیفی و جالیزبیست تا سی و پنج کیلوگرم در هکتارسیستم قطره ایدر صورت نیاز گیاه
محصولات گلخانه ایدو تا سه کیلوگرم در هزار مترسیستم قطره ایدر صورت نیاز گیاه
پستهپانصد تا هزار گرم برای هر درختچالکوددر زمستان، همراه با سایر کودها
پستهدویست تا دویست و پنجاه کیلوگرم در هکتارسیستم قطره ایدر صورت نیاز گیاه
سیب زمینیده تا پانصد کیلوگرم در هکتارکود آبیاریقبل از کاشت، همراه با سایر کودها
سیب زمینیهفت تا پانزده کیلوگرم در هکتارسیستم قطره ایدر صورت نیاز گیاه

مقادیر توصیه شده رابو عمومی است و میزان دقیق مصرف براساس آزمون خاک و برگ، و نیاز گیاه با مشاوره کارشناس مجرب در هر منطقه تعیین میگردد و شرکت رابو در مقابل استفاده نادرست این محصول هیچ مسئولیتی را نمیپذیرد.

پتاسیم :(k)
پتاسيم از عناصر ضروري گياهان عالي و فراوان‌ترين عنصر موجود در پيكره گياه پس از ازت است. مقدار متوسط پتاسيم پوسته خاك در حدود 3/2 درصد است. منبع عمده پتاسيم براي رشد گياهان در شرايط طبيعي از هوازدگي كانيهاي پتاسيمدار تامين مي‌شود.
پتاسيم به راحتي در سراسر گياه حركت مي‌كند و به مقدار زياد در بخشهاي فعال و در حال رشد گياه وجود دارد. مقدار مورد نياز گياهان به پتاسيم متفاوت است. پتاسیم در فعال کردن آنزیمها، ساختن پروتئین، فتوسنتز، تنظیم فشار اسمزی، گسترش سلولی، حرکت روزنهای، انتقال مواد در آوند آبکش و توازن کاتیون-آنیون نقش دارد. همچنین در تشکیل قند و نشاسته، متابولیسم چربی، تثبیت نیتروژن و خنثی کردن اسیدهای آلی شرکت میکند. نقش پتاسیم در گیاه بیشتر کاتالیزوری بوده و کمبود آن مقاومت گیاه را در برابر آفات و بیماریها کاهش میدهد. با توجه به اهمیت پتاسیم در کیفیت محصولات به این عنصر، عنصر کیفیت  (Quality element)میگویند.
کودها به عنوان منابع مناسبی برای تامین نیاز تغذیهای گیاه شناخته شدهاند که رایجترین کودهای حاوی پتاسیم مورد استفاده برای گیاهان عبارتند از: کلرید پتاسیم، سولفات مضاعف منیزیم پتاسیم، نیترات پتاسیم و سولفات پتاسیم.
كلرید پتاسيم:
کلرید پتاسیم دارای مقدار زیاد پتاسیم (62%-60%) میباشد، با این حال مصرف زیاد کلرید پتاسیم در مواردی که به مقدار زیادی پتاسیم نیاز است چندان مطلوب نیست، از مزاياي آن مي‌توان به ارزانتر بودن نسبت به ديگر كودهاي پتاسه، محلول بودن آن و سهولت استفاده اشاره كرد. البته اين كود به دليل داشتن عنصر كلر براي محصولاتي كه ظرفيت پذيرش كلر ندارند (مانند تنباكو، سيب زميني و …) مناسب نيست.
سولفات مضاعف پتاسيم و منيزيم:
سولفات مضاعف پتاسيم و منيزيم که حاوی 22% پتاسیم می باشد و عمدتا معدني بوده و به لانگبينيت معروف است. اين كود در آب قابل حل بوده و در زمان كمبود منيزيم هم درخاك و هم بهصورت سرک مصرف می‌شود. همچنین سولفات مضاعف پتاسیم و منیزیم به عنوان منبعی از گوگرد و منیزیم شناخته میشود.
نيترات پتاسيم:
به علت داشتن خاصيت انفجاري نيترات پتاسيم، در تهيه این کود معمولاً 80 درصد نيترات پتاسيم را با 20 درصد كلرید پتاسيم ترکیب میکنند.
سولفات پتاسیم:
سولفات پتاسیم با 41 تا 44 درصد پتاسیم یکی از بهترین کودهای پتاسیمی است که تاکنون به بازار کشاورزی ایران وارد شده است و این کود از اثر اسید سولفوریک بر کلرور پتاسیم بدست می‌آید و در زمانی که یون کلر برای گیاه زیانبار باشد بهتر است پتاسیم به صورت سولفات استفاده شود.
پتاسیم با پوشش گوگردی به صورت یون سولفات در محلول خاک وجود داشته و به علت داشتن بارمنفی جذب ذرات خاک نمیشود، اکسید و احیاء گوگرد درخاک بیولوژیکی بوده و میکرو ارگانیسمهای خاک میتوانند گوگرد را به یون سولفات تبدیل و قابل استفاده برای گیاه نمایند.
همچنین سولفات پتاسیم را میتوان به عنوان منشاء تامین پتاسیم و گوگرد در کشتهای هیدروپونیک بهکار برد و پتاسیم موجود در سولفات پتاسیم ارزانترین روش برای القاء مقاومت به سرمازدگی در درختان میوه و گیاهان زراعی است.
به علاوه اندازه بسیار ریز ذرات این کود، مانع از ایجاد رسوب در سمپاش و سیستمهای آبیاری شده و استفاده از آن را فارغ از هرگونه مشکل میکند.

علایم کمبود پتاسیم:

شروع کمبود پتاسیم در برگهای پيرتر     كاهش رشد عمومی گیاه
زردي و سوختگي در حاشيه و نوك برگها    کاهش مقاومت به خشکی
کوتاه شدن و کلروز میانگرهها    افزایش حساسیت به شوري، سرما و بيماري قارچي
کوچک ماندن برگها و سبز ماندن رگبرگها     کشیده شدن نوک میوهها و عدم تکامل دم میوه
علایم بیشبود پتاسیم:
علایم مستقیم سمیت ناشی از پتاسیم به جز در شرایطی که خسارت ناشی از نمک به خاطر کاربرد فراوان کود پتاسه (در خاکهایی با ظرفیت تعادلی پایین) اتفاق میافتد، به ندرت دیده شده است اگر چه در برخی شرایط مزرعهای و یا آزمایشات گلدانی ممکن است سمیت عنصر فوق مشاهده شود.
با وجود این در شرایطی که مقدار زیاد کود پتاسیم استفاده میشود یا پتاس خاک خیلی زیاد است، ممکن است در بسیاری از گیاهان و خصوصا̋ در درختان میوه کمبود منیزیم یا کلسیم مشاهده شود. در سیبزمینی و چغندرقند زیادی پتاسیم باعث کاهش نشاسته، قند و ماده خشک میشود. در کشت هیدروپونیک، تاخیر رشد، آسیب برگها و ریزش زودرس آنها به عنوان سمیت مستقیم پتاسیم ذکر شده است.

عوامل تشدید کننده کمبود پتاسیم:

خاک‌های با PH پایینتر از 5 (اسیدی)     خاک‌های شنی و سبک یا خاک‌های خیلی سنگین
خشکی و کم‌آبی خاک    آبیاری بیش از حد
افزایش میزان منیزیم در خاک

محلولپاشی سولفات پتاسیم:
برای محلولپاشی سولفات پتاسیم در درختان میوه 10-5 کیلوگرم درهکتار و در محصولات زراعی 8-5 کیلوگرم در هکتار بر روی برگها پاشیده شود و دقت شود که تمامی شاخ و برگها به طور کامل به محلول آغشته شوند. در ضمن از محلولپاشی در زمان تابش شدید آفتاب پرهیز نمایید. با توجه به این که عنصر پتاسيم به سه شكل كلي نسبتاً غير قابل جذب، با قابليت جذب كُند و با قابليت جذب سريع در خاك، قابل استفاده برای گیاه میباشد، پتاسیم محلول در خاک دارای قابليت جذب سريع (يون پتاسيم محلول) است و گياه به راحتي از آن استفاده ميكند. در نتیجه بهتر است جذب پتاسیم از طریق خاک صورت گیرد و محلولپاشی آن توصیه نمیگردد.

نکات فنی:

مصرف پتاسیم در پاییز در خاکهای رسی برای آن که ظرفیت تثبیت چنین خاکهایی را پر کند توصیه میشود.
مصرف پاییزه پتاسیم در خاکهای لومی شنی، شنی یا خاکهای آلی توصیه نمیشود. چرا که بارندگیهای زمستانه به راحتی باعث شست و شوی کود میشود.
از مخلوط کردن سولفات پتاسیم با ترکیبات کلسیمدار به شدت پرهیز نمایید.
برای بهبود اثر سولفات پتاسیم در درختان میوه، توصیه میشود در زمان بعد از گلدهی و در طول دوره رشد میوه مصرف شود.
سولفات پتاسیم قبل از کودهای حاوی منیزیم در آب حل شود.