سوپرفسفات ساده (SSP)

نام فارسینام انگلیسیفرمول شیمیاییشکل ظاهریمیزان درصد عناصر
سوپر فسفات سادهSimple Super Phosphate
(SSP)
Ca (H2Po4)2.H2oگرانولP2O5=%16
PT=22%
Ca=%20
S=%12
سوپر فسفات سادهSimple Super Phosphate
(SSP)
Ca (H2Po4)2.H2oپودریP2O5=%16
PT=22%
Ca=%20
S=%12