گوگرد گرانول ( بنتونیتی )

نام فارسینام انگلیسیشکل ظاهریمیزان درصد عنصر
گوگرد گرانولGranulated sulfurگرانول (بنتونیتی)S=%88